Pradinis / Ne didmiesčių gyvenimas / Bendruomenė, kurioje stiprinamos šaknys ir auginami sparnai

Bendruomenė, kurioje stiprinamos šaknys ir auginami sparnai

45-ąją Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ sukaktį pasitinkame 116 vaikų, 29 darbuotojai, iš kurių 15 pedagogų, taip pat gausi, aktyvi bei geranoriška tėvų, globėjų bendruomenė.

Iš istorijos

Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ savo veiklą skaičiuoja nuo 1973 metų liepos 1 d. Duris mažiesiems telšiškiams atvėrė tų pačių metų rugsėjo 27 d., todėl būtent ši diena, kai pasklido po erdves vaikų šurmulys, bendruomenės pripažįstama kaip tikrasis Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ gimtadienis. Lygiai prieš 45-erius metus apie 300 įvairaus amžiaus vaikučių pasklido po naujo darželio grupes. 280 vietų tipiniame lopšelyje-darželyje buvo 12 grupių: 4 lopšelio ir 8 darželio. Jauniausi vaikučiai – vienerių metų. Pirmoji darželio vedėja J. Kiškienė subūrė jauną, darbštų kolektyvą, perėjusį dirbti iš senojo miesto darželio, ir auklėtojų, tuomet įgijusių ikimokyklinio ugdymo specialybę ir pagal paskyrimą atvykusių dirbti į Telšius. Vėliau įstaigai vadovavo ir ja rūpinosi vadovės D. Augustinienė, M. Stulpinienė, E. Noreikienė, A. Dichavičienė.

Išbandymai

Laikui bėgant prasidėjusi švietimo reforma neaplenkė ir darželių. Mažėjo darželį lankančių vaikų skaičius. Viename darželio korpuse įsikūrė ir iki šiol veikia Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių skyrius. 1992 m. gruodžio mėnesį į laisvas lopšelio-darželio „Berželis“ patalpas buvo perkelti uždaryto lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikai ir darbuotojos. Buvo jungiamos grupės, atleidžiami darbuotojai. Iš abiejų sujungtų darželių liko tik 3 grupės. Vėliau, palaipsniui pradėjus augti vaikų skaičiui, vėl atidarytos grupės. 1995 m. grįžo pagal etatų mažinimą atleistos auklėtojos.

Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus vaiko formavimo kryptis

Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos įstaigai vadovauja direktorė Irena Daubarienė, jos iniciatyva per pastaruosius metus kartu su komanda ir visa bendruomene iš(si)gryninta Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ kryptis – ugdyti sveiką, tyrinėjantį, pozityvų vaiką. Tai įgyvendinama per:

netradicines edukacines erdves (lauko klasę, vaistažolių lovelius, daržą, pievą, edukacines-pažintines saleles, vidaus edukacinę klasę, 100-mečio galeriją),

sukauptą sveikatos stiprinimo, pramoginių, eksperimentinių priemonių bazę (vidaus ir lauko sporto, meninį inventorių, padidinamuosius stiklus, mikroskopus, bilibo kiautus, bitę-robotą, interaktyvias grindis, modernias edukacines ir klasikines bei originalias pačių pasigamintas priemones, nešiojamuosius bei planšetinius kompiuterius),

visos bendruomenės pozityvią komunikaciją (ugdytinių, vadovų, pedagogų, pagalbos mokiniui  specialistų, kt. darbuotojų, tėvų, socialinių partnerių),

kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymą(si): atnaujintoje ikimokyklinio ugdymo programoje vienas iš kiekvieną mokslo metų mėnesį nusimatytų uždavinių – visoje bendruomenėje vykdyti eksperimentinę-tiriamąją veiklą, kurios refleksija ir rezultatai  nuolat pristatomi bendruomenei.

2018 m. pavasarį pagrindinė Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymo(si) kryptis papildyta kontekstiniu požiūriu, atkreipiant dėmesį, kad kartu ugdomas ir vaikas telšiškis, žemaitis, lietuvis, europietis, bendru sutarimu suformuota tokio vaiko ugdymo(si) vizija.

Vertybės, savitumas

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ vertybės gyvai išgrynintos visos pedagogų komandos ir pristatytos bendruomenei: sveikata, šeima (ir jos atsakingumas), saugumas, tikėjimas, vidinė harmonija. Pagrindiniai principai: demokratiškumas, atvirumas, sąžiningumas, abipusis pasitikėjimas, bendruomeniškumas, geranoriškas bendradarbiavimas, pozityvumas,  labai stengiamės išlaikyti žodžių ir veiklos dermę.

Ugdymo programos

Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai ugdomi pagal pedagogų komandos sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo takeliu“, priešmokyklinių grupių vaikai – pagal „Opa pa“ programą. Į minėtas programas nuosekliai integruojama „Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, „Sveikatingumo programa“, „Socialinis emocinis ugdymas“.

Be to, atsižvelgiant į aktualius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenėje įgyvendinamas tiesiogiai pagrindines ugdymo programas papildantis, pedagogų komandos sukurtas projektas „Augame su pasaka“, kuris apibendrinant 207–2018 m. m. veiklas bendruomenėje pripažintas kaip viena didžiausių mokslo metų sėkmių.

Sveiko vaiko ir šeimos ugdymas(is)

Kalbant apie sveiką vaiką Telšių lopšeliui-darželiui „Berželis“ reikšmingiausi 1999 metai. Tais metais mūsų įstaiga pirmoji rajone įsijungė į sveikos gyvensenos ikimokyklinių įstaigų veiklą. Tapo tradicija aktyviai paminėti Pasaulines sveikatos dienas: vandens, rankų higienos, triukšmo supratimo, sveikos mitybos, dieną be automobilio ir kt. Tradicija tapo Sveikatingumo savaitės, pavasario ir rudens šventės. Nuo 2003 metų sėkmingai vykdomi tęstiniai projektai „Burnos higiena“, „Mažasis futboliukas“, prieš dvejus metus sėkmingai startavome respublikiniame projekte „Mažųjų olimpiada“, kurį labai pamėgome ir savo įstaigoje vykdome kitaip: dalyvauja visos grupės ir net patys mažieji lopšelinukai. Vaikų ir šeimų džiaugsmui mažaisiais olimpiečiais tampa ir pačios Olimpinio komiteto prezidentės padėkas gauna visi darželio vaikai.

Mūsų vaikai ne kartą tapo ir konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ nugalėtojais, atstovavusiais Telšių rajonui šalies etape. Įstaigos veiklos sėkmingumą šioje srityje lemia tėvų, kitų šeimos narių bei pedagogų, dirbančių su vaikais, asmeninis pavyzdys, abipusis supratimas ir glaudus bendradarbiavimas. Juk, ugdant sąmoningą, jauną žmogų, labai svarbu skiepyti sveikatos stiprinimo įgūdžius. Vienas svarbiausių tikslų – padėti šeimai, vaikams ugdytis atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, formuoti (s) sveikos gyvensenos nuostatas, teikti žinių ir kurti sveiko gyvenimo nuostatų sistemą. Vaiko sveikatą ugdome kompleksiškai, apimdami dešimt komponentų: savęs pažinimą; higieną; šeimą ir sveikatą; žalingų įpročių prevenciją; saugos įgūdžius; sveiką mitybą; ekologinį ugdymą; psichinę sveikatą; fizinį aktyvumą; ligų prevenciją. Kad sveikos gyvensenos ugdymas ugdymo įstaigoje būtų sėkmingas, labai svarbūs yra darbuotojų tarpusavio santykiai bei kolektyvo mikroklimatas. Siekiame, kad kiekvienas darbuotojas čia jaustųsi saugus, turėtų saugias ir sveikas darbo sąlygas, būtų vertinamas, kad turėtų galimybes įgyvendinti savo sumanymus ir idėjas, kad bendruomenėje vyrautų geranoriška aplinka, tolerancija kitaip mąstančiam, pagarba asmenybei, pasitikėjimas ir pakantumas.

Projektai

Kadangi sveikatos ugdymas yra viena iš prioritetinių krypčių, jau kelerius metus įgyvendiname sveikos gyvensenos projektus  „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Itin pavykusiu manome esant projektą „Esame vienas dėl kito“, kurio veiklos leido pirmiesiems rajone išsiųsti į mokymus auklėtojų padėjėjas, taip pat surengėme keturis šviesiuosius vakarus tėvams; į vieną iš jų rinkosi vien tėvai vyrai, tarp kurių buvo ir tokių, kurių vaikai net nelanko mūsų darželio. 2017 m. įgyvendinome specialų šviečiamosios gyvulininkystės projektą-programą „Gyvulininkystė ir aš“.

Džiaugiamės galėję įgyvendinti ir komandoje įveikti visas gausias 2016–2018 metais vykusio tarptautinio „Erasmus+“ programos projekto „Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“ veiklas. Dirbome kartu su projekto koordinatoriais ispanais ir partneriais rumunais bei lenkais. 2018 m. birželio pradžioje finalinis partnerių susitikimas įvyko Telšiuose ir mūsų veiklos buvo įvertintos aukščiausiu įvertinimu. Projekto veiklų metu didžiulį dėmesį paraleliai visos šalys skyrėme darniam požiūriui į žemę, rūšiavimui, kūrybiniams darbams iš antrinių žaliavų, ekologinio matymo ir mąstymo sklaidai.

Besimokanti bendruomenė

Pastarųjų metų patirtis leidžia teigti, kad esame besimokanti bendruomenė. Nuosekliai planuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimą jiems ne tik individualiai dalyvaujant seminaruose ar mokymuose, bet ir mokomės kartu, kasmet dalyvaudami bent viename bendrame seminare visa pedagogų komanda, o rengdamiesi 2018–2019 m. m. visi pedagogai dalyvavome seminare „Pedagogo savasties stiprinimas ugdymo(si) kokybės link“, kuris yra Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė“ dalis. Taip pat treti metai pedagogams organizuojamos supervizijos, kurių metu aptariame probleminius ugdymo(si) proceso atvejus. Minėta, kad pirmieji rajone pradėjome tikslingą auklėtojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimą. Be to, siekdami vaikų ir visos bendruomenės saugumo ir vienodo požiūrio įstaigoje organizuojame visų darbuotojų mokymus: įstaigos strateginės ir veiklų krypties pristatymo, pirmosios pagalbos, civilinės, priešgaisrinės, darbo saugos ir kt.

Steigėjo dėmesys

Praėjusiais metais nuolat pereinama Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ teritorija tapo daug saugesnė, aptvėrus ją nauja tvora, buvo apšiltinta viena iš galinių lauko sienų, atlikti kiti būtiniausi remonto darbai. 2018 m. skirta lėšų vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimui. Už tai esame dėkingi Telšių rajono savivaldybės žmonėms, į kuriuos susidūrę su problemomis nuolat kreipiamės. Dėkojame ir už tai, kad jau antrus metus vasarą galime dirbti savame darželyje ir suteikti vaikams kokybišką patirtinį ugdymą(si).

 Problemos

Žinoma, ir šiuo metu neišvengiame iššūkių, problemų. Dėl vis nerandamo kompromiso dėl kelio ribų per kaimyninį kiemą paženklinimo neretai per sustatytus automobilius sunkiai patenkame į įstaigą, dar sudėtingiau dėl specialiojo transporto, atvežančio maistą, skalbinius ir kt. įvažiavimo. Artėjant žiemai vėl su nerimu laukiame, kaip vaikai žiemos grupėse, kurių siena taip ir liko dar neapšiltinta. Siekdami ugdymo (si) kokybės, modernesnio ugdymo (si) trūkstame patalpų, nes tenka jomis labai skalsiai dalintis su kaimynine įstaiga. Dar vis laukiame efektyvesnės papildomos specialiojo pedagogo pagalbos.

Tėvų atsiliepimai apie Telšių lopšelį-darželį „Berželis“

„Tai vieta, kur vystant dialogą tarp tėvų, vaikų, pedagogų ir vadovų „auga“ ir mokosi visi. Tai vieta, kur kasdieninės netikėtos smulkmenos, originalios idėjos ir rimti planai virsta realybe vien dėl to, kad darželyje dirba kūrybingi, darbštūs bei atsakingi žmonės. Tai vieta, kuria galima pasitikėti ir kur atvesčiau dar vieną savo vaiką“. Donata Armalienė, 2 šio darželio vaikų mama, Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ Tarybos pirmininkė.

„Drąsiai patikiu šiam darželiui savo trečią vaiką.  Ačiū auklėtojoms ir visam kolektyvui už jautrias ausis ir širdis, kalbėjimąsi, reiklumą sau, kad vaikas augtų sveikas ir laimingas“. Salomėja Antanavičienė, 3 vaikų mama, Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ Tarybos narė.

„Žaidimai, muzikavimas, sportas, spektakliai, dailės darbeliai – kaip ir savaime suprantami darželyje vykstantys užsiėmimai vaikui. Bet, kai atėjęs išgirsti, kad šiandien darželyje lankysis tremtiniai ar vaikus ateis palaiminti Katedros klebonas, tada supranti, kad šis darželis mūsų vaikui nori perduoti stipresnę žinią.  Tai mums labai svarbu“. Mindaugas ir Asta Šimkevičiai, penkių vaikų tėvai, netrukus atvesiantys į šį darželį trečiąjį savo vaiką.

Direktorės Irenos Daubarienės sveikinimas

Sveikindama savo vienmetį – Telšių lopšelį-darželį „Berželis“  –  pirmiausia dėkoju visiems jį kūrusiems ir šiandien čia dirbantiems,  idėjomis, svajonėmis, širdimi  besidalijantiems, kad čia besiugdantys vaikai būtų sveiki, saugūs, laimingi, kad nuolat stiprėtų jų šaknys ir augtų sparnai.

Dėkoju tėveliams už kasdienį drąsų ir geranorišką dialogą, vis didesnį pasitikėjimą mūsų komanda, pasidalytais pastebėjimais, pasiūlymais, kurie kviečia atrasti naujus sprendimus ir kelius, kaip ugdyti dar pozityvesnį, sveikesnį, laimingesnį mūsų vaiką.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenės informacija

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: