Pradinis / Lietuviai svetur / JAV ir Kanadoje vyko XVII pasaulio lietuvių jaunimo kongresas: daugiau nei 100 delegatų iš 18 šalių

JAV ir Kanadoje vyko XVII pasaulio lietuvių jaunimo kongresas: daugiau nei 100 delegatų iš 18 šalių

XVII pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyko 2023 m. birželio 14–22 dienomis Šiaurės Amerikoje – Bostone (JAV), stovykloje „Neringa“ (Vermontas, JAV), ir Monrealyje (Kanada). Dalyvavo daugiau nei 100 delegatų (16–35 metų amžiaus), atstovaujančių 18 skirtingų šalių: Argentinai, Baltarusijai, Belgijai, Danijai, Islandijai, Ispanijai, Italijai, Jungtinei Karalystei, JAV, Kanadai, Lenkijai, Nyderlandams, Prancūzijai, Rusijai, Švedijai, Šveicarijai, Urugvajui ir Venesuelai.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyksta nuo 1966 m. ir yra šaukiamas kas kelerius metus, kaskart – vis kitame pasaulio krašte, kur veikia lietuvių jaunimo sąjungos. Kongresuose dalyvauja lietuvių diasporos jaunimas iš Europos, Šiaurės Amerikos, Australijos ir Pietų Amerikos. Kongresą sudaro dvi dalys: delegatų suvažiavimas ir kultūrinė-pramoginė programa. 1972 m. antrame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese buvo įsteigta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga: nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – suburti pasaulio lietuvių jaunimą, palaikyti pasaulio lietuvių jaunimo organizacijų tinklą ir atstovauti jų interesams. Praėjusiame PLJ kongrese buvo nuspręsta, kad kongresas vėl vyks Šiaurės Amerikoje. 

Kongreso metu delegatai ir dalyviai turėjo galimybę įsitraukti į įdomias bei intensyvias diskusijas pasaulio lietuvių jaunimui aktualiomis temomis, susipažinti su kitais lietuviais iš kitų kraštų, priimti svarbius organizacijai nutarimus ir praplėsti pažinčių tinklą. Kiekvienas delegatas pasidalijo savo nuomone apie tai, ką jiems reiškia būti pirmos, antros ar trečios kartos lietuviu. 

Kongreso tema: „Visur ir visada“ 

1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto užsienyje parašyta Lietuvių charta, kuri yra pamatinis Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentas, pabrėžia: „Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms…“ Iš šių Lietuvių chartos žodžių kilo Pasaulio lietuvių jaunimo XVII kongreso (PLJK) tema „Visur ir visada“. Kad ir kur jie būtų, nepaisydami įvairių aplinkybių, Šiaurės Amerikos lietuviai brangina ir nepamiršta savo lietuviškų šaknų. PLJK komitetas, kurį sudaro JAV ir Kanados lietuvių jaunimas, pasirinko šią temą, nes Šiaurės Amerikoje yra daug lietuvių, o kiekvienas lietuvis ir jo šeima turi savo emigracijos istoriją. Kai kurie JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių aktyvūs nariai yra neseniai atvykę iš Lietuvos, o kiti – jau trečios ar ketvirtos kartos lietuviai, gyvenantys užsienyje. Nors skirtumų tarp čia esančių lietuvių yra daug, mus vienija bendra lietuviška tapatybė ir noras puoselėti bei išsaugoti brangią tėvų, senelių ir protėvių mums perduotą lietuvybę. Mes, užsienio lietuviai, nors esame toli nuo Lietuvos, nepamirštame savo lietuviškų šaknų.

Kultūrinė dalis: Bostone, JAV

Kultūrinė kongreso programa yra puiki proga kongreso šeimininkams – šiuo atveju JAV ir Kanados lietuvių jaunimo sąjungoms  – pristatyti savo krašto lietuvių istoriją, kultūrą, tradicijas ir vietos lietuvių bendruomenę.

Kongresas prasidėjo Bostone birželio 14 d. su didžiuliu jauduliu, ypač tiems, kurie pirmą kartą lankėsi Amerikoje. Pirmą kongreso dieną delegatus šiltai sutiko kongreso ruošos komitetas Peter’s parke, čia vyko registracija, kiemo žaidimai ir buvo galima gauti pietus maisto vagonėlyje, pastatytame šalia parko. Vakare delegatai ėjo į Fenway parką ir stebėjo „Red Sox“ beisbolo varžybas – tai buvo tikra amerikietiška patirtis! Bostono lietuvių bendruomenė šiltai pasveikino delegatus antrą kongreso dieną, vedė ekskursijas po žinomas Bostono vietas ir papasakojo apie daugiau nei 100 metų tebesitęsiančią lietuvių bendruomenės istoriją Bostone. 

Kongreso atidarymas vyko Bostono lietuvių klube, jame dalyvavo apie 200 žmonių, įskaitant apie 100 delegatų ir apie 100 svečių. Renginio programa prasidėjo JAV ir užsienio lietuvių bendruomenių lyderių sveikinimais ir šiltais linkėjimais. Po sveikinimų diskusijoje dalyvavo keturi Amerikos lietuviai, reprezentuojantys skirtingas imigracijos bangas ir istorijas. Jie pasidalijo savo ir šeimos istorijomis bei diskutavo, ką jiems reiškia lietuviška tapatybė. Po formalios programos buvo vakarienė, po jos  – šokiai.

Ėmė kurtis pasaulinės draugystės, formavosi supratimas, ką reiškia būti lietuviu Šiaurės Amerikoje.

Akademinės dienos ir delegatų suvažiavimas stovykloje „Neringa“, Vermonte, JAV

Birželio 16–20 d. kongreso dalyviai keliavo autobusu į lietuvių kultūrinę stovyklą „Neringa“ Brattleboro miestelyje Vermonto valstijoje. „Neringoje“ vyko formalioji kongreso dalis – delegatų suvažiavimas, o vakarais – stovyklinės vakaro programos. Delegatų suvažiavimo metu delegatai priėmė svarbius organizacijai sprendimus ir įstatų pakeitimus, tvirtino valdybos ir kitų komisijų ataskaitas, balsavo už nutarimus, išrinko naują valdybą ir būsimo kongreso vietą.

Rezoliucijos

Delegatai svarstė, redagavo ir priėmė keturias rezoliucijas, jų tikslas – atkreipti dėmesį į svarbius tarptautinius klausimus, kurie yra aktualūs pasaulio lietuvių jaunimui. 

  1. Dėl paramos Ukrainai ir pilietinio atsparumo stiprinimo.

  2. Dėl Baltarusijos lituanistinių mokyklų išsaugojimo ir jų darbuotojų saugumo užtikrinimo.

  3. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. referendumo, skirto išsaugoti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę.

  4. Dėl PLJS galimybių fondo įsteigimo.

Nutarimai

Kongresas priėmė 15 nutarimų, kurių pagrindu bus suformuota PLJS veiklos strategija iki kito kongreso. Nutarimai palietė tokias temas kaip Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimų tęstinumo užtikrinimas, dėmesio psichikos sveikatai didinimas, lietuviškos kultūros puoselėjimas Rytų kraštuose ir LGBT+ asmenų lygių teisių Lietuvoje užtikrinimas. 

Taip pat buvo priimtas protokolinis nutarimas, kuriuo suteikiamas Garbės nario vardas kun. Antanui Saulaičiui SJ, pirmam PLJS pirmininkui ir aktyviam pasaulio lietuviui. 

Visi nutarimai bus paskelbti PLJS tinklalapyje pljs.org 2023 m. rugpjūčio mėn.

Nauja PLJS valdyba

Kongreso metu delegatai išrinko naują PLJS valdybą. Šiame kongrese buvo stipri konkurencija, sulaukta 13 kandidatų iš 6 šalių. Nauja valdyba: pirmininkė Agita Beržanskaitė (Nyderlandai), sekretorė Elena Urbonaitė (Švedija), iždininkas Simonas Bingelis (JAV) ir valdybos nariai Ingrida Vaznelytė (Lenkija), Alejandro Brom Švobas (Urugvajus), Gabriela Avalos Liesinskas (Venesuela / Lietuva) ir Antanas Paukshtis (Rusija / Lietuva). Sveikiname naują valdybą!

Paskaitos ir įspūdžiai iš stovyklos

Delegatams įspūdį paliko paskaitos, kuriose buvo kalbama apie Šiaurės Amerikos lietuvių kultūrą. Vaizdo dokumentatoriai „Gabalėliai Lietuvos“ surengė smagią viktoriną apie lietuvių paveldą JAV, Kanadoje ir kitose šalyse. Vyko diskusija apie lietuvių kultūrines stovyklas Šiaurės Amerikoje, joje dalyvavo atstovai iš „Dainavos“, „Kretingos“ ir „Neringos“ stovyklų. Interaktyvią paskaitą apie lietuvių liaudies dainas vedė Darius Polikaitis, iš karto po šios paskaitos laukė stovyklinis laužas su vaidinimais, šūkiais ir dainomis, jis ypač patiko dalyviams iš Europos ir Pietų Amerikos, kurie prieš tai nieko panašaus nebuvo matę. Ketvirtoji paskaita – interaktyvus seminaras, kurį vedė Aistė Rutkauskienė ir Vladas Polevičius  – atstovai iš Visuomenės ir verslo plėtros institucijos (VVPI). Seminare dalyvavo delegatai ir VVPI lyderiai, buvo diskutuojama apie vietines jaunimo sąjungas, jų narių motyvaciją ir įsipareigojimus.

Nepaisant įtempto oficialaus tvarkaraščio, delegatai džiaugėsi stovyklinėmis veiklomis – maudynėmis tvenkinyje, tinkliniu, žaidimu „Bulvė“ ir kitais užsiėmimais gamtoje. Tėvas Antanas Saulaitis aukojo Mišias Beržų šventovėje, ragindamas visus atrasti ir dalintis su kitais turimomis dovanomis.

Pirmą kartą besilankantys „Neringos“ stovykloje sakė, jog stovykloje jie jautėsi, lyg būtų Lietuvoje. Jiems patiko nameliai su dviaukštėmis lovomis ir virtuvės savanorių paruoštas skanus maistas. Vietiniai savanoriai, kurie jau daug kartų stovyklavo „Neringoje“, apsiėmė „vadovų“ pareigas, kad galėtų sukurti stovyklos aplinką ir planuoti „stovyklinius“ vakaro renginius – susipažinimo vakarą ir „laužą“. 

Kultūrinė dalis: Monrealis, Kanada

Delegatai susikrovė daiktus į autobusus ir keliavo į paskutinę kongreso vietą – Monrealį Kanadoje. Čia birželio 20–22 d. turėjo galimybę susipažinti su Kvebeko kultūra ir Kanados lietuvių bendruomene. 

Kongreso uždarymas, pavadintas „Bulvėpalooza“, vyko Aušros Vartų bažnyčioje. Pirmiausia buvo aukojamos Mišios a. a. prelato Edmundo Putrimo atminimui – jis buvo ilgametis kongresų ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo veiklos rėmėjas. Po Mišių koncertavo Monrealio Kanados lietuvių šokių grupė „Gintaras“, muzikos grupės „Viena širdis“ ir „Garbanotos mintys“ – jos įkvėpė energijos visiems. Dalyvavo keli garbingi svečiai iš Kanados lietuvių bendruomenės, atvykę pasveikinti jaunimo.

Kitą dieną delegatai žygiavo į Mount Royal Park Hill, iš kur atsiveria nuostabūs Monrealio vaizdai, o po miestą juos vedžiojo vietiniai lietuviai. Džiaugsmo ir naujų draugų laikas greitai prabėgo, delegatai atsisveikino vieni su kitais su ašaromis akyse, linkėdami vieni kitiems saugios kelionės namo, o naujai valdybai –  sėkmės pradedant savo darbą.

Amžini prisiminimai

Susirinkusiam iš viso pasaulio jaunimui kongresas suteikia galimybę užmegzti visą gyvenimą trunkančią tarptautinę draugystę ir plėsti pasaulinį profesionalų tinklą, o tai yra svarbu mūsų globaliame pasaulyje. „Visur ir visada“ tapo ne tik kongreso tema, bet ir vienijančia fraze. Delegatai pritarė šios temos filosofijai teigdami, kad lietuviškas paveldas ir tapatybė bus su jais visur ir visada.

Būsimas kongresas

PLJ XVII kongreso metu delegatai balsavo ir nusprendė, kad būsimas kongresas vyks Islandijoje. Daugiau informacijos bus skelbiama pljs.org.

XVII kongreso ruošos komitetas be galo dėkingas rėmėjams – JAV ir Kanados lietuvių bendruomenėms, Lietuvių fondui bei savanoriams, kurie padėjo užtikrint sėkmingą kongresą.  

XVII pasaulio lietuvių jaunimo kongresą organizavo Marija Čyvaitė, Alina Orentaitė, Lina Samonytė, Elytė Auštraitė, Liepa Ivanauskaitė, Lina Jaugelytė-Zatkovic, Simonas Bingelis, Maja Chiapetta, Elenutė Zubrickaitė, Lukas Šmidtas, Gintarė Daulytė, Austėja Galinytė, Gabrielė Zitikytė, Indrė Statkutė. 

Teksto autoriai: Elytė Auštraitė, Alina Orentaitė

Nuotraukos Onos Žekonytės ir Nerijos Čuplinskaitės

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top